Privacy Policy

Bekijk hier onze Privacy Policy.

Privacy Policy

Welkom op https://ems-ambulance.com/, eigendom van en beheerd door EMS Air Ambulance & Medical Repatriation Ltd ("Wij", "Ons", of "Onze"), om Onze gebruikers ("Gebruiker(s)", "U" of "Uw") te voorzien van diensten zoals gedefinieerd in https://ems-ambulance.com/ ("Diensten"). Wij respecteren uw privacy met betrekking tot alle informatie die wij verzamelen tijdens het gebruik van onze website ("Website").

Lees dit Privacybeleid ("Privacybeleid") zorgvuldig door om te begrijpen hoe Wij Persoonlijke Informatie gebruiken. Als U niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, dient U geen gebruik te maken van de Website, de gerelateerde websites, diensten of enige andere website die door ons wordt beheerd en die een link bevat naar dit Privacybeleid. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, gaat U akkoord met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen die Wij aanbrengen in dit Privacybeleid zullen op de Website worden geplaatst. We zullen ook alle andere stappen ondernemen, voor zover vereist door Toepasselijke Wetgeving, waaronder U op de hoogte stellen van en/of Uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor materiële wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf de vermelde 'Laatst bijgewerkt'-datum. Behalve wanneer wij U om uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd, houdt Uw voortgezette gebruik van de Website nadat wij wijzigingen hebben aangebracht in dat U deze wijzigingen aanvaardt en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Controleer het Privacybeleid daarom regelmatig op eventuele updates of wijzigingen.

Alle gedefinieerde termen in dit Privacybeleid zijn de termen waarnaar wordt verwezen in de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op Onze Website. In het geval dat een gedefinieerde term in dit Privacybeleid ook een gedefinieerde term is in de Voorwaarden en Bepalingen, hebben de hierin vermelde gedefinieerde termen voorrang op dezelfde gedefinieerde term in de Voorwaarden en Bepalingen.

Dit Privacybeleid regelt het verzamelen, onderhouden, openbaar maken en gebruiken van gegevens van de Website en de bijbehorende Inhoud. Door gebruik te maken van de Website stemmen Gebruikers in met het verzamelen en gebruiken van hun Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Sectie 1: VERZAMELING VAN INFORMATIE

1.1 Informatie die U aan ons verstrekt

Wanneer U de Website gebruikt, kunt U ons informatie over U verschaffen, inclusief, maar niet beperkt tot, Uw naam en contactgegevens, Uw adres, Uw medische geschiedenis of relevante medische informatie om informatie over onze via de Website verkregen diensten te maken of te ontvangen. Wanneer U de Website gebruikt, kunnen Wij ook informatie verzamelen met betrekking tot Uw gebruik van de Website en deze samenvoegen met informatie over andere gebruikers.

1.2 Informatie ontvangen van derden

Derden kunnen ons ook informatie over U geven. Als Wij die informatie combineren met informatie over U, verzameld via Onze Website, zullen Wij nog steeds die gecombineerde informatie behandelen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

1.3 Automatisch verzamelde informatie

Net als elke andere Website, ontvangen wij technische gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, uw unieke apparaat identificatienummer, uw locatiegegevens, uw internetsnelheid en andere dergelijke informatie. Wij slaan deze technische gegevens niet op; ze worden alleen gebruikt om Uw ervaring tijdens het surfen op de Website te verbeteren en worden van onze servers verwijderd zodra U de Website verlaat. De technische informatie die op onze servers wordt verzameld, wordt gebruikt om te analyseren hoe mensen onze diensten gebruiken, om onze websitefuncties te verbeteren en om u andere informatie en/of gegevens te verstrekken die voor u van belang kunnen zijn. Het automatisch verzamelen van gegevens kan omvatten, maar is niet beperkt tot, informatie met betrekking tot de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de URL of advertentie die u naar onze website heeft verwezen, de zoektermen die u in een zoekmachine heeft ingevoerd die u naar de website hebben geleid, gebieden binnen de websites die u heeft bezocht, links waarop u heeft geklikt, pagina's of inhoud die u heeft bekeken, de duur van de door u bekeken inhoud en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties (zoals reactietijden van inhoud, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's en andere informatie die gewoonlijk wordt gedeeld wanneer browsers communiceren met andere websites). We kunnen alle gegevens die we verzamelen tijdens uw gebruik van onze website combineren met andere informatie die we over u hebben. Wij doen dit om marketing, analyses en websitefunctionaliteit te verbeteren. De verzamelde gegevens kunnen ook het Internet Protocol ("IP")-adres of andere apparaataanduidingen bevatten voor elk apparaat (computer, mobiele telefoons, enz.) dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en Website.

Artikel 2: GEBRUIK VAN INFORMATIE

2.1 Tijdens het gebruik van onze Website kunnen wij indien nodig persoonlijke informatie over u verzamelen die u identificeert als een specifiek individu en die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonlijke informatie"). Voorbeelden van Persoonlijke Informatie zijn Uw naam, e-mailadres, afleveradres en telefoonnummer. Wij gebruiken Persoonlijke Gegevens en andere informatie om:

Onder voorbehoud van Uw uitvoering van deze Overeenkomst en onze aanvaarding daarvan, is het U toegestaan om deel te nemen aan onze Diensten gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. U zult voldoen aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Services.

2.1.1 De Website aanbieden en verbeteren, uw transacties voltooien, uw vragen beantwoorden, uw verzoek verwerken, controleren of de door u verstrekte informatie geldig is en voor nalevings- en interne bedrijfsdoeleinden.

2.1.2 U te benaderen met administratieve mededelingen en/of promotionele aanbiedingen (namens ons of derden) en andere informatie die voor U van belang kan zijn.

2.1.3 De Inhoud op maat te maken door aanbiedingen weer te geven met betrekking tot de Website.

2.1.4 Onze zakelijke relatie met U en, indien van toepassing, het bedrijf of enige andere juridische entiteit die U vertegenwoordigt beheren en ontwikkelen.

2.1.5 Afdwingen en naleven van de relevante Toepasselijke Wetgeving, inclusief het uitvoeren van een onderzoek, om het eigendom en de respectievelijke rechten van de Website of een Gebruiker op de Website te beschermen, voor elke activiteit waarvan Wij menen dat deze een risico vormt voor illegale, frauduleuze of onethische activiteiten.

2.1.6 Voldoen aan wettelijke verplichtingen, het analyseren en verbeteren van onze activiteiten, communicatie en het beantwoorden van uw vragen over onze Website.

2.2 Voor alle andere doeleinden die elders in dit Privacybeleid worden gespecificeerd.

Artikel 3: GEGEVENSVERWIJDERING

3.1 Als u ons niet verzoekt om bepaalde gegevens en/of informatie te verwijderen, behouden wij ons het recht voor om de informatie te bewaren zolang uw account is geactiveerd in ons interne systeem. Als U ons niet verzoekt om bepaalde gegevens en/of informatie te verwijderen, kunnen Uw gegevens worden bewaard voor back-up-, analyse- en bedrijfscontinuïteitsdoeleinden. Als U Uw Persoonlijke Gegevens of andere gegevens aan ons verstrekt, raden wij U aan de gegevens regelmatig bij te werken om ervoor te zorgen dat wij over nauwkeurige en actuele informatie over U beschikken.

3.2 In het geval van een wijziging in de zeggenschap als gevolg van, bijvoorbeeld, een verkoop aan of fusie met een andere entiteit, of in het geval van een verkoop van activa of een faillissement, behouden Wij ons het recht voor Uw Persoonsgegevens over te dragen aan de nieuwe partij die de zeggenschap heeft of de partij die activa verwerft. In het geval van een dergelijke wijziging zullen Uw Persoonsgegevens behandeld blijven worden in overeenstemming met dit Privacybeleid.

3.3 De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich onder andere bezighouden met het hosten of onderhouden van onze websites, het verwerken van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Sectie 4: GEGEVENSDELING EN DISCLOSERING

Wij kunnen uw gegevens delen om Onze diensten te verlenen, voor juridische en onderzoeksdoeleinden, in verband met de Website, promoties, of als Wij deel uitmaken van een fusie of overname. Wij kunnen ook niet-identificerende informatie delen met derden.

4.1 Wij kunnen Uw Persoonlijke Informatie en/of gegevens te allen tijde delen, onder de volgende omstandigheden:

4.1.1 Wanneer Wij wettelijk verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan Toepasselijke Wetgeving, verzoeken van de overheid, gerechtelijke procedures of juridische processen, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel;

4.1.2 Wanneer Wij van mening zijn dat het nodig is om te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot mogelijke schendingen van onze Voorwaarden en / of beleid, verdenking van fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon of Gebruiker, illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak zoals vereist door de wet;

4.1.3 Met externe dienstverleners, aannemers, agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen, werknemers of gelieerde ondernemingen. Voorbeelden hiervan zijn betalingsverwerking, gegevensanalyse, levering van elektronische post, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan om traceringstechnologie te gebruiken op de Website, zoals Google Analytics, waardoor zij gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de loop van de tijd met de Website omgaat. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde Inhoud te bepalen en de onlineactiviteit beter te begrijpen;

4.1.4 Wanneer er sprake is van een overdracht van bedrijfseigendom, zoals een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf;

4.1.5 om u bepaalde promoties aan te bieden.

4.1.6 U het recht en de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst aan te gaan en haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. U bent bevoegd om zaken te doen en heeft een goede reputatie in elk rechtsgebied waar de uitoefening van haar activiteiten een dergelijke kwalificatie vereist.

4.2 Wij kunnen Uw Persoonlijke Gegevens delen en openbaar maken voor andere doeleinden met Uw toestemming.

U bent verantwoordelijk voor het innen van verkoop- en andere belastingen in elk rechtsgebied waarin Uw goederen of diensten worden geleverd.

4.3 U bent verantwoordelijk voor de juistheid van alle Persoonlijke Gegevens die U aan ons verstrekt. Onjuiste informatie kan van invloed zijn op Uw ervaring tijdens het gebruik van de Website en op Ons vermogen om contact met U op te nemen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

4.4 Bij het verstrekken van Persoonsgegevens, verzameld via het gebruik van onze diensten, gaan Gebruikers akkoord met het gebruik, de verwerking en de opslag van Persoonsgegevens in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan afwijken van de wetgeving in het land van de Gebruiker.

4.5 Wij verzamelen ook alle informatie die niet als Persoonsgegevens wordt beschouwd en die beschikbaar wordt gesteld door webbrowsers en -servers, zoals browsertype, taalvoorkeur, verwijzende site en datum en tijd van het verzoek van elke bezoeker.

Artikel 5: COOKIES EN Gelijksoortige TECHNOLOGIEËN

5.1 Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Wij gebruiken cookies, zoals, maar niet beperkt tot, sessiecookies en permanente cookies, om informatie te verzamelen zodat wij weten dat u een eerdere gebruiker bent. Deze informatie kan bestaan uit IP-adressen, browsertype, internetserviceprovider, verwijzings-/uitstappagina's, de bestanden die op Onze Website worden bekeken (bijv. HTML-pagina's, afbeeldingen, etc.), besturingssysteem, datum/tijdstempel, Website-logins, Item(s) in Uw winkelwagen, en/of clickstream-gegevens ("Cookies"). Cookies worden niet gebruikt om andere Persoonlijke Gegevens op te slaan. Gebruikers kunnen hun webbrowser de opdracht geven om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als Gebruikers echter geen Cookies accepteren, kunnen zij mogelijk geen gebruik maken van bepaalde functies van de Website.

5.2 Derden die een contract met ons hebben kunnen Cookies gebruiken om informatie over Uw gebruik van de Website te verzamelen. Deze externe dienstverleners kunnen deze informatie gebruiken om ons te helpen diensten op de Website te leveren op basis van Uw surfactiviteiten.

5.3 Wij gebruiken ook Cookies om ons in staat te stellen onderzoeken uit te voeren voor ons eigen gebruik en namens onze adverteerders. Deze Cookies worden gebruikt om te bepalen of U bepaalde Inhoud of reclame heeft gezien zodat Wij Uw mening kunnen vragen. Wij kunnen ook Cookies gebruiken om respondenten te verifiëren of om U te helpen verder te gaan waar U gebleven was in een onderzoek. Als U Cookies hebt uitgeschakeld, kunt U mogelijk niet deelnemen aan sommige onderzoeken.

5.4 Ingevolge Clausule 4.1.3 hierboven, kunnen wij trackingtechnologie gebruiken op de Website, met inbegrip van Google Analytics, waardoor websites van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Google, informatie kunnen verzamelen over de manier waarop u omgaat met onze Website. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de vraag of u een transactie hebt voltooid.

Artikel 6: COOKIES EN Gelijksoortige TECHNOLOGIEËN

6.1 Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen Persoonlijke Informatie van Gebruikers aan anderen. Wij kunnen echter algemene geaggregeerde demografische informatie, niet gekoppeld aan Persoonsgegevens, delen met Onze zakelijke partners en vertrouwde partners.

6.2 Wij doen ons uiterste best om Uw gegevens veilig te houden. Wij kunnen de veiligheid van Uw Persoonlijke Gegevens echter niet garanderen en kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld, op welke wijze en in welke hoedanigheid dan ook, in het geval van een inbreuk op de beveiliging buiten onze redelijke controle.

Artikel 7: ANDERE WEBSITES

Onze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden. Als u ervoor kiest om op links van derden te klikken, wordt u naar de website van die derde geleid. Het feit dat Wij een link plaatsen naar een website betekent niet dat Wij die derde partij onderschrijven, goedkeuren of vertegenwoordigen, noch dat Wij hun privacy- of informatiebeveiligingsbeleid of -praktijken onderschrijven. Deze andere websites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of u om persoonlijke informatie vragen. Uw gebruik van onze respectieve websites van derden is onderworpen aan de naleving van hun algemene voorwaarden en privacybeleid. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit uw gebruik van de websites van derden nadat u bent doorgestuurd naar hun pagina. Mocht U vragen hebben over hun gebruik van de informatie die zij verzamelen, dan dient U rechtstreeks contact met hen op te nemen.

Artikel 8: WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

8.1 Dit Privacybeleid blijft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele toekomstige wijzigingen in de bepalingen ervan, die onmiddellijk van kracht worden nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

8.1 De Website en Ons bedrijf kunnen van tijd tot tijd veranderen. Als gevolg daarvan kan het soms nodig zijn dat wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid om onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en openbaar maken van gegevens nauwkeurig weer te geven. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment en van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen, tenzij anders vereist door Toepasselijke Wetgeving. Bekijk dit Privacybeleid daarom regelmatig en vooral voordat U Persoonlijke Gegevens verstrekt. Uw voortgezette gebruik van de Website na eventuele wijzigingen of herzieningen van dit Privacybeleid geeft aan dat U instemt met de voorwaarden van het herziene Privacybeleid, onverminderd Uw rechten op grond van Toepasselijke Wetgeving.

Artikel 9: AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

Door de Website te gebruiken, geven Gebruikers aan dit Privacybeleid te aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om de hierin vermelde bepalingen te wijzigen, aan te passen en/of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving aan een Gebruiker. Voortgezet gebruik van de Website na eventuele wijzigingen, aanpassingen en/of wijzigingen wordt beschouwd als acceptatie van deze wijzigingen door de Gebruikers.

Sectie 10: CONTACT INFORMATION

10.1 Voor verdere vragen of opmerkingen over de Website of dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: [email protected]

Vraag een offerte aan